Par centru

Patstāvīgais mācību darbs tālmācībā lieliski sagatavo cilvēku prasmei iekļaut savā ikdienas dzīves ritmā spēju mācīties, vienlaikus padarot dzīvi radošu, interesantu un piepildītu.
VĪZIJA: kļūt par atpazīstamu, populāru un progresīvu profesionālās tālākizglītības iestādi, kura nodrošina kvalitatīvu neklātienes un tālmācības izglītību atbilstoši jaunākajām tendencēm. Tālmācībai izmantot visas moderno tehnoloģiju iespējas, lai nodrošinātu izglītojamos ar nepieciešamajām prasmēm patstāvīgi mācīties, attīstīt vēlmi turpināt izglītību, nodrošinot konkurētspēju mainīgajā darba tirgū.
VĪZIJA par izglītojamo: Izglītojamie tiecas iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un kompetences, sekmējot savu konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos. Daudzveidīgs izglītošanas process cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Starptautiskā sadarbība un dalība projektos

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projekta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". ETC startē jau kopš 4.kārtas 
Nodarbinātības valsts aģentūra
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 
Biedrība Latviesi.com 
Biedrības Latviesi.com darbības mērķis ir sakaru attīstīšana un veicināšana starp latviešiem pasaulē, lai, izmantojot mūsu medija veidotos publicitātes kanālus, iesaisītu Latvijas diasporu un mobilos pilsoņus vienotā darbā Latvijai un saviem dzimtajiem novadiem un pilsētām! Īpašu uzsvaru liekot uz pilsoniskās sabiedrības attīstību un līdzdalību, kā arī izglītības un kultūras veicināšanu.

Iestādes dokumenti

Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi:

1-19_16 ETV_personas_datu_apstrâdes_aizsardzîbas_noteikumi.pdf Lejupieladēt

Uzņemšanas un atskaitīšana profesionālās pilnveides izglītības programmā:

1-19-11_Uznemsanas un atskaitisanas noteik. prof.pilnv programmas.pdf Lejupieladēt

Uzņemšanas un atskaitīšana profesionālās tālākizglītības programmā:

proftalak.pdf Lejupieladēt