Savstarpējā stundu vērošana skolotāju profesionālisma pilnveidei un atbalstam

8 stundu apjomā.
Tālākizglītības kursi pedagogiem. 
Programmas apguve pilnveidos pedagogu prasmi vērot stundas un praktiski pielietot iegūtās zināšanas, pilnveidojot savu profesionālismu. Pedagogs zinās, kam jāpievērš uzmanība, vērojot stundu, kā veidot sarunu ar kolēģi, kā sniegt atbalstošu un pozitīvu atgriezenisko saiti un  formulēt ieteikumus. Zinās stundas vērošanas un sarunas par to posmus. Pedagogi mācīsies pieņemt atgriezenisko saiti un izmantot iegūto pieredzi praksē. Pedagogs zinās, kam jāpievērš uzmanība, vērojot stundu, kā veidot sarunu ar kolēģi, kā sniegt atbalstošu un pozitīvu atgriezenisko saiti, kā formulēt ieteikumus un pieņemt atgriezenisko saiti. 
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma izglītības iestāžu pedagogiem (1.-12. klase). 

Apgūstamās tēmas:

Programmas dalībnieku iegūtās prasmes un zināšanas veicinās profesionālo konkurētspēju un paaugstinās pedagoģiskā procesa efektivitāti un uzlabos iestādes vadības darba kvalitāti. 

Lekciju lasa:

VISC multiplikatore – lektore, RIIMC skolotāju konsultante un lektore vairākiem kursiem, kā “Efektīvā mācību stunda 1.-12. klasē”, “Mācību stundas vērošana un tās analīze” un citas. Jekaterina ieguvusi tiesības sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar pedagogu. Apguva skolotāju – mentoru profesionālo pilnveidi, iegūstot tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē. Jekaterina kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs paaugstināt pedagoģiskā procesa kvalitāti un efektivitāti. 

Jekaterina ĻežaņinaJekaterina Ļežaņina

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk