Pedagoga ABC digitālā laikmetā

36 stundu apjomā.
Tālākizglītības kursi pedagogiem. 
Pilnveidot zināšanas un prasmes digitālajā laikmetā, pievēršot nozīmību efektīvam klātienes un tiešsaistes multidisciplināram un starpdisciplināram mācību procesam, emocionālai inteliģencei, stresa vadībai un personības attīstībai un audzināšanai. 
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma visiem izglītības jomas iestāžu pedagogiem, izglītības  iestāžu atbalsta personālam un izglītības speciālistiem, administrācijai. 

Apgūstamie moduļi:

Efektīva mācību stunda - multidisciplinārs un starpdisciplinārs mācību process: 16 stundas, atsevišķi apgūstot 30 EUR + PVN
Emocionālā inteliģence: 6 stundas, atsevišķi apgūstot 20 EUR + PVN
Stresa vadība pedagoģiskajā darbā digitālā laikmetā: 8 stundas, atsevišķi apgūstot 20 EUR + PVN
Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā: 6 stundas, atsevišķi apgūstot 20 EUR + PVN

Īstenošanas formas, metodes, pārbaudes formas un metodes:

Mācību process tiek organizēts neklātienē eVidē, kur pieejamas video lekcijas, strukturēti mācību materiāli un pārbaudes darbi katram modulim. Mācību kurss veidots 4 moduļos, ar pārbaudījumu pēc katra moduļa. Apliecība tiek izsniegta par katru moduli vai visu kursu. Mācību ilgums 1 mēnesis. 

Lekciju lasa:

VISC multiplikatore – lektore, RIIMC skolotāju konsultante un lektore vairākiem kursiem, kā “Efektīvā mācību stunda 1.-12. klasē”, “Mācību stundas vērošana un tās analīze” un citas. Jekaterina ieguvusi tiesības sniegt konsultācijas, individualizētu atbalstu pedagogiem par mācību stundu efektivitāti un skolēnu produktīvas mācīšanās vadīšanu stundās, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un sadarbību ar pedagogu. Apguva skolotāju – mentoru profesionālo pilnveidi, iegūstot tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē. Jekaterina kursu laikā dalīsies savā personīgajā pieredzē  un kursu dalībniekiem palīdzēs paaugstināt pedagoģiskā procesa kvalitāti un efektivitāti. 

Jekaterina ĻežaņinaJekaterina Ļežaņina

RTU Humanitārā institūta direktore, Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedras un Sociālo zinātņu katedras asociētā profesore un RTU ETHZ fakultātes studiju prodekāne. Airisa Šteinberga kopš 2014. gada piedalās zinātniskās konferencēs un publicējas zinātniskos izdevumos. 2013. gadā publicējusi monogrāfiju “Pedagoģiskā psiholoģija”. Strādā kā psihologs – konsultants ar personības attīstības, vecāku un bērnu savstarpējo attiecību un karjeras izaugsmes problemātiku. Airisas pieredzē ir nodarbību vadīšana skolotāju profesionālās pilnveides programmās tādās tēmās, kā    pedagoģiskā psiholoģija, pedagoģiskā saskarsme, audzināšanas psiholoģija, sadarbības psiholoģiskie aspekti. 

Airisa ŠteinbergaAirisa Šteinberga

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk