Konfliktu konstatēšana un vadīšana mobinga mazināšanai

12 stundas
Profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, pedagogiem. 
Kurss sastāv no 3 daļām: Pirmajā daļā  akcents tiks likts uz konfliktu raksturojumu, rašanās priekšnosacījumiem. Otrajā daļā lietojot pašizpētes metodes, tiiek apzināti konfliktu risināšanas stili un to efektivitāte dažādās situācijās, kā arī ārējo konfliktu veidi un to efektīva risināšana. 
Trešajā daļā tiks veikta simulācija ar sarunu vešanu un citām praktiskām metodēm. Dalībnieki iepazīsies ar mediācijas pamatprincipiem un spēs atbalstīt audzēkņus konfliktu risināšanā, esot par mediatoriem starp konfliktējošajām pusēm.  

Kursa cena 35 EUR+PVN
Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu konfliktu risināšanas prasmes, lai novērstu iespēju rasties un attīstīties mobingam audzēkņu starpā 
Iepazīstināt klausītājus ar konfliktu vadīšanas principiem, praktiski izmēģināt sarunu vešanu un sniegt pamatzināšanas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi atrisinātu vienkāršus konfliktus starp audzēkņiem, tādējādi preventīvi novēršot mobinga rašanās iespēju 
Zināšanas: Klausītāji izprot konfliktu būtību, veidus, efektīvas un neefektīvas risināsanas metodes

Prasmes: Atpazīstot konfliktu veidu, klausītāji prot piemeklēt efektīvāko konfliktu risināšanas stratēģiju

 Kompetences: Klausītāji apzināti lieto konkrēto sarunu vešanas principu konflikta gadījumā, pamato šo pieeju. Klausītājs prognozē potenciālo konfliktu un mobinga situāciju un veic atbilstošas darbības tā novēršanai, lai attīstītu audzēkņu emocionālo un sociālo intelektu, veicinātu atbildības par savu rīcību apzināšanos un uzņemšanos.  

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Lektore, kas RTU Humanitārā institūta Inženierpsiholoģijas un pedagoģijas katedrā docē studiju kursus “Psiholoģija”, “Kognitīvā un sociālā psiholoģija”, “Saskarsmes pamati”, “Prezentācijas prasmes”. Ieguvusi profesionālā maģistra grādu vadībzinībās un supervizora/konsultanta/pārrauga profesionālo kvalifikāciju. Anete darbojas Latvijas Zinātņu Padomes projektā “Interneta lietošanas paternu ietekme uz jauniešu kognitīvo stilu attīstību”. Kursu ietvaros Anete dalīsies ar savu profesionālo skatījumu un palīdzēs pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanai un sadarbībai ar bērniem un pieaugušajiem pēc traumējošiem notikumiem.  

Anete HofmaneAnete Hofmane

Piesakies:

Šī vietne saglabā tikai datus ko apmeklētāji ievada kontaktformās. No analītiskajām (neobligātajām) sīkdatnēm (cookies) vietne izmanto pastāvīgās sīkdatnes mārketingam un anonīmai apmeklējuma statistikai no Google Analytics - uzzināt vairāk