Pieaugušo mācības: Digitālās prasmes

(160 stundas- 51 stundas tiešsaistes nodarbības, 109 stundas tālmācībā eVidē)Pieteikties var no 22.septembra līdz 22.oktobrim!Mācību grafiks: katru nedēļu 1 reize tiešsaistes nodarbība un patstāvīgais darbs eVidē.Pilna mācību maksa: 512,00 EUR (10%, kas jāsedz pašam, – 51,20 EUR)Izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā tiks attīstītas digitālās prasmes, izmantot digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanā.Galvenās mācību programmā ietvertās tēmas:

  • Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Digitālā satura veidošana (I. Zučiks, E. Čerkovskis);
  • Labvēlīgas mācību vides psiholoģija (A. Kauķis);
  • Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā (A. Šenberga).
Piesakies šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1194/showEiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.