Audzināšanas pieejas

6 stundas
Tālākizglītības kursi pedagogiem. 
Lekciju norises vieta: Lomonosova ielā 1k-4, Rīgā vai Jūsu telpās, vai tiešsaistē. Iespēja organizēt kursus Jūsu telpās.
Programma saskaņota Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centrā, saskaņojuma Nr. RIMC-21-381, 29.12.2021. 
Programmas apguves laikā pedagogi pilnveido profesionālo sagatavotību audzināšanas darbībai, apgūstot pozitīvās audzināšanas metodes, kas sekmē izglītojamā veiksmīgai dzīvei nepieciešamo iemaņu izkopšanu, brīvas domāšanas un rīcības izpausmes; uzlabo prasmi sadarboties ar ģimeni  vienotu  audzināšanas mērķu sasniegšanā. Dalībnieki tiks rosināti  pārrunāt, kas nepieciešams nodrošinot audzēkņu drošību skolā, ievērot skolas dokumentāciju, audzēkņu vajadzības. (Atbilstoši MK noteikumi Nr.480;15.07.2016) 

Apgūstamās tēmas:

Lekciju lasa:

Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts, jurists ar 14 gadu pieredzi bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos. Ilze kopš 2015. gada vada profesionālās tālākizglītības kursus pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzību, seminārus audzināšanas jautājumos. Ilze ir viena no izcilākiem pedagogiem, kura kursu dalībniekiem palīdzēs apgūt speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un pilnveidot profesionālo sagatavotību audzināšanas jautājumos. 

Ilze JeļinskaIlze Jeļinska

Piesakies: