+371 22038287
LV | RU | EN

Digitālā transformācija -lietišķo digitālo prasmju apguvē biroja darbā

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti (iegūstamās prasmes):

  • Izprast digitālo rīku pielietojumu izstrādājot un noformējot dokumentus.
  • Izprast dokumentu aprites procesus elektroniskajās dokumentu pārvaldības sistēmās.
  • Prasme pārzināt elektronisko dokumentu izveidi un apriti uzņēmumā
  • Spēja pielietot iegūtās zināšanas darbā ar elektroniskajām informācijas sistēmām.

Galvenās tēmas:

1.    Dokumentu izstrādāšana un noformēšana MS Word un Excel programmas.
2.    Dokumentu apstrāde, uzglabāšana un koplietošana, strādājot ar tiem tiešsaistē.
3.    Elektroniskais paraksts un e adrese darbā ar lietišķiem dokumentiem.
4.    Dokumentu pārvaldības procesu īstenošana izmantojot elektroniskās informācijas sistēmas.
5.    Dokumentu aprites procesi, dokumentu uzskaite, saglabāšana elektroniskā vidē.

Mācību kurss 80 stundas (60 stundas tiešsaistē, 20 mācību vidē)

Mācības 8 stundas nedēļā- vakaros vai brīvdienās.

 Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai un prasmēm  -Vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)

Mācības notiek īpaši izveidotā elektroniskā mācību vidē un tiešsaistē, tāpēc izglītojamam jābūt pieejamam stacionārajam vai pārnēsājamam datoram, kas aprīkots ar kameru un mikrofonu, lai nodrošinātu kvalitatīvu iesaisti un līdzdalību praktisku darba uzdevumu izpildē mācību laikā.

Iepazīsties ar mūsu pedagogiem

Inese Blanka

Pieredzējusi pasniedzēja, vairāku gadu garumā pasniedzot kursus elektronisko dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā, kā arī ar ilggadīgu profesionālo darba pieredzi dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā valsts un pašvaldības institūcijās un organizācijās. Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē (Mg. hist), kas iegūts Latvijas Universitātē. Profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (MBA) ar kvalifikāciju “Uzņēmumu un iestādes vadītājs”, kas iegūts Rīgas Pedagoģijas un ar Izglītības vadības akadēmijā. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības vadības un ekonomikas fakultāte, doktorante.

 Piesakies: 5_M_Digitālā transformācija (kopa)

 

 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi

Mērķis

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupa

Bezdarba riskam pakļauta persona ir:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus

Pamatnosacījumi

Sociālās un profesionālās pamatprasmes (programmas), kurās atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm nepieciešams veikt bezdarba riskam pakļauto personu apmācību, nosaka labklājības ministra izveidota komsija. Apmācības ietvaros tiek organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste.

«